ALGEMENE VOORWAARDEN – ELVIRA

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

TENZIJ UITDRUKKELIJK EN SCHRIFTELIJK ANDERS VERMELD, ZIJN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE OVEREENKOMSTEN TUSSEN ELVIRA EN DE KOPER. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBBEN VOORRANG OP ALLE TEGENSTRIJDIGE OF ANDERSLUIDENDE BESTELVOORWAARDEN VAN DE KOPER. ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN WERDEN MEEGEDEELD AAN DE KOPER VOOR HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING DOOR DE KOPER BIJ DE VERKOPER. DOOR HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING AANVAARDT DE KOPER DE INHOUD VAN DE HEM TOEGESTUURDE PRIJSOFFERTE EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN GEEFT DE KOPER TE KENNEN DE INHOUD ERVAN BEGREPEN TE HEBBEN EN DEZE ZONDER VOORBEHOUD TE AANVAARDEN. INGEVAL VAN ANNULATIE VAN DE BESTELLING DOOR DE KOPER BLIJFT 50% VAN HET VOLLEDIGE OFFERTEBEDRAG VERSCHULDIGD, TENZIJ ELVIRA ANDERS BEPAALT. ELVIRA BEHOUDT HET RECHT DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP IEDER MOMENT, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE VERANDEREN. DE FYSIEKE OF RECHTSPERSOON DIE DE BESTELLING SCHRIFTELIJK OF MONDELING DOORGEEFT WORDT BESCHOUWD ALS DE KOPER. HIJ STAAT GARANT VOOR DE BETALING VAN DE FACTUUR OOK AL MOET DEZE LAATSTE WORDEN OPGESTELD OP NAAM VAN EEN DERDE.

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN BESTELLINGEN

DE OFFERTES VAN DE VERKOPER ZIJN VRIJBLIJVEND EN ONDER VOORBEHOUD VAN VERKOOP OF VOLDOENDE VOORRAAD. WANNEER DE PRIJZEN VAN DE GRONDSTOFFEN STIJGEN WORDEN DE OFFERTEPRIJZEN HERZIEN, DIE OP EERSTE VERZOEK AAN DE OPDRACHTGEVER WERD GEZONDEN. EEN AFWIJKING TUSSEN HET OFFERTEBEDRAG EN DE WERKELIJK GEFACTUREERD BEDRAG ZAL NOOIT AANLEIDING GEVEN TOT NIETIGVERKLARINGVAN DEZE OVEREENKOMST OF TOT GERECHTELIJKE VORDERINGEN VANWEGE DE KOPER. DE OFFERTES WORDEN STEEDS OPGESTELD ZONDER VERMELDING VAN TAKSEN DIE STEEDS TEN LAST VAN DE OPDRACHTGEVER VALLEN. OFFERTES ZIJN GELDIG GEDURENDE EEN TERMIJN VAN EEN MAAND NA HET VERSTUREN ERVAN. OFFERTES GELDEN VOOR HET GEHEEL EN ZIJN ONDEELBAAR. OFFERTES BETREFFEN SLECHTS EEN VOORSTEL VAN DE VERKOPER EN BINDEN DEZE NIET. DE OFFERTEPRIJS GELDT ALLEEN VOOR DE OPDRACHT VERMELD IN DE OFFERTE.

ARTIKEL 3 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

HET VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST OMVAT DE AL DAN NIET OP MAAT GEPRODUCEERDE IN DE OFFERTE EN DE ORDERBEVESTIGING OMSCHREVEN PRODUCTEN – HIERNA GENOEMDE DE VERKOCHTE GOEDEREN. DE KOPER DRAAGT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZE VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN. DE VERKOPER KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN BLIJKT DAT DE VERKOCHTE GOEDEREN NIET KUNNEN WORDEN AANGEWEND VOOR HET DOOR DE KOPER BEOOGDE GEBRUIK OF DOEL. DE KOPER VERBINDT ZICH ERTOE DE VERKOCHTE GOEDEREN NIET ZELF, NOCH DOOR DERDE TE LATEN ANALYSEREN MET HET OOG OP COMMERCIALISATIE VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN. DE KOPER VERBINDT ER ZICH EVENEENS TOE, NOCH RECHTSTREEKS, NOCH ONRECHTSTREEKS, INTELLECTUELE RECHTEN VAN WELKE AARD OOK OP DE VERKOCHTE GOEDEREN OF DE TECHNIEKEN DIE ER AAN DE BASIS VAN LIGGEN, TE ZULLEN VESTIGEN.

ARTIKEL 4 – ZEKERHEDEN TOT BETALING

ELVIRA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR TEN ALLEN TIJDE ZEKERHEDEN TOT BETALING TE EISEN DIE DE GOEDE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN VAN DE KOPER WAARBORGEN. ELVIRA IS GERECHTIGD BESTELLINGEN OF NOG TE LEVEREN GOEDEREN ERVAN TE ANNULEREN EN DE VERDERE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST OP TE SCHORTEN ZOLANG ZULKE ZEKERHEDEN NIET WERDEN GEGEVEN. ONVERMINDERD ZIJN RECHT OM DE OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE EN ZONDER INGEBREKESTELLING TE BEËINDIGEN.

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSOVERDRACHT

DE EIGENDOM OVER DE VERKOCHTE GOEDEREN GAAT OVER OP HET OGENBLIK VAN DE VOLLEDIGE BETALING ERVAN. DE KOPER VERBINDT ZICH ERTOE DE VERKOCHTE GOEDEREN IN NATURA ONDER ZICH TE HOUDEN EN ZE NIET ONROEREND TE MAKEN DOOR BESTEMMING, NOCH DE VERKOCHTE GOEDEREN TE VERMENGEN MET ANDERE ROERENDE GOEDEREN TOT OP HET OGENBLIK VAN DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE KOPPRIJS EN DE KOSTEN. ZOLANG DE EIGENDOMSOVERDRACHT NIET VOLLEDIG IS GESCHIED, ZAL DE KOPER AL HET MOGELIJKE DOEN OPDAT DE VERKOCHTE GOEDEREN ZOUDEN BESCHERMD ZIJN TEGEN ELKE VORM VAN GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG VERGAAN ONDER MEER – ZONDER DAT DEZE OPSOMMING DEFINITIEF IS – TEN GEVOLGE VAN BRAND, WATERSCHADE, ONTPLOFFINGSGEVAAR, DIEFSTAL,….. DE KOPER ZAL DE VERKOCHTE GOEDEREN GEDURENDE DE PERIODE TUSSEN LEVERING EN HET OGENBLIK VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT LATEN VERZEKEREN TEGEN DEZE RISICO’S VOOR HET BEDRAG VAN DE KOOPPRIJS EN DE KOSTEN.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSVOORWAARDEN

DE LEVERING GESCHIEDT OP EEN LEVERINGSPLAATS DIE DOOR BEIDE PARTIJEN IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING WERD BEPAALD. IN DAT GEVAL WORDEN DE VERKOCHTE GOEDEREN GETRANSPORTEERD OP RISICO VAN DE KOPER EN OP ZIJN KOSTEN, ZELFS INDIEN DE VERKOPER IN HET TRANSPORT VOORZIET. DE DOOR DE OPGEGEVEN LEVERINGSTERMIJNEN WORDEN SLECHTS GEGEVEN TEN TITEL VAN INLICHTING EN BINDEN DE KOPER NIET. DEZE IS DAN OOK NIET GERECHTIGD OM DE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST VAST TE STELLEN OF TE EISEN. NOCH OM SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN WEGENS HET NIET NALEVEN VAN DE VOOROPGESTELDE LEVERINGSDATUM. INDIEN DE VERKOPER ER ZICH TOCH EXPLICIET TOE ZOU VERBONDEN HEBBEN TE LEVEREN OP EEN BEPAALDE DATUM EN DE LEVERING NIET OP DIE DATUM GESCHIEDT, DIENT DE KOPER DE VERKOPER PER AANGETEKENDE BRIEF IN GEBREKE TE STELLEN. DE VERKOPER VERBINDT ER ZICH TOE BINNEN DE 15 DAGEN NA ONTVANGST VAN DEZE AANGETEKENDE BRIEF, TOT LEVERING OVER TE GAAN, TENZIJ IN GEVAL VAN OVERMACHT. ONDER OVERMACHT WORDT BEGREPEN – ZONDER DAT DEZE OPSOMMING BEPERKEND IS – BEVEL VAN DE OVERHEID, MOBILISATIE, OORLOG, EPIDEMIE, LOCK-OUT, STAKING, BETOGING, DEFECTEN, BRAND, ONDERBREKING VAN TRANSPORTMIDDELEN, OVERSTROMING, ONTPLOFFING, GEBREK AAN GRONDSTOFFEN, ENERGIE OF ARBEIDSKRACHTEN, GEWIJZIGDE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN, VANDALISME, BUITENGEWONE WEERSOMSTANDIGHEDEN EN ALLE OMSTANDIGHEDEN DIE BUITEN DE WIL VAN DE VERKOPER DE NORMALE GANG VAN ZAKEN VERSTOREN, ZONDER DAT DE VERKOPER DE ONVOORZIENBAARHEID VAN DEZE OMSTANDIGHEDEN DIENT AANT TE TONEN. GELEVERDE VERKOCHTE GOEDEREN WORDEN ONDER GEEN BEDING TERUGGENOMEN.

ARTIKEL 7 – AANVAARDING / GEBREKE

DE KOPER ZAL DE VERKOCHTE GOEDEREN OP DE VOORZIENE DATUM EN PLAATS AFHALEN OF IN ONTVANGST NEMEN. INDIEN DE KOPER OF ZIJN AANGESTELDE NIET OP DE VOORZIENE PLAATS, DATUM EN UUR AANWEZIG IS, DIENT HIJZELF IN TE STAAN VOOR DE KOSTEN EN DE RISICO’S VAN EEN TWEEDE AANBIEDING. IN ONTVANGSTNAME DOOR DE KOPER OF ZIJN AANGESTELDE VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN OP DE DAG VAN DE LEVERING BRENGT DE AANVAARDING VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN DOOR DE KOPER MET ZICH MEE. VANAF DAT OGENBLIK KAN DE VERKOPER NIET MEER WORDEN AANGESPROKEN VOOR ZICHTBARE GEBREKEN. DE VERKOPER VRIJWAART DE KOPER VOOR VERBORGEN GEBREKEN EN DIT GEDURENDE EEN TERMIJN VAN DERTIG KALENDERDAGEN, DIE INGAAN OP DE DAG VAN DE LEVERING. OM VAN VRIJWARING TE KUNNEN GENIETEN, DIENT DE KOPER DE VERKOPER BINNEN KORTE TERMIJN EN IN IEDER GEVAL, BINNEN EEN TERMIJN VAN ZEVEN DAGEN VOLGEND OP DE VASTSTELLING VAN HET VERBORGEN GEBREK DOOR DE KOPER OF VOLGEND OP HET OGENBLIK DAT DE KOPER HET VERBORGEN GEBREK MOEST HEBBEN VASTGESTELD, ER KENNIS VAN TE GEVEN PER AANGETEKEND SCHRIJVEN. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KWALITEIT OF DE HOEDANIGHEID VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN INDIEN HET GEBREK IN KWALITEIT OF HOEDANIGHEID HET GEVOLG IS VAN SPECIFIEK ABNORMAAL OF VERKEERD GEBRUIK. EVENEMIN KAN DE VERKOPER VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD INDIEN DE VERKOCHTE GOEDEREN REEDS WERDEN BEHANDELD OF VERWERKT. DE VERKOPER KAN ENKEL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD OP GROND VAN VERBORGEN GEBREKEN – ONDER MEER INTRINSIEKE PRODUCTIEGEBREKEN – INDIEN HET GEBREK TEGENSPREKELIJK WORDT VASTGESTELD. INGEVAL EEN VERBORGEN GEBREK VOORLIGT, ZAL DE VERKOPER NAAR ZIJN KEUZE GEHOUDEN ZIJN TOT VERVANGING VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN OF TOT TERUGBETALING VAN DE GEFACTUREERDE PRIJS OF EEN DEEL ERVAN. DE KOPER ZAL OP GEEN ENKELE ANDERE VERGOEDING AANSPRAAK KUNNEN MAKEN.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

BEHOUDENS DE EXPLICIETE VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR DE VERKOPER KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER BEPERKT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID DIE DWINGEND DOOR DE WET IS OPGELEGD. INDIEN HIJ AANSPRAKELIJK IS, KAN DE VERKOPER IN ELK GEVAL NOOIT AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ONRECHTSTREEKSE SCHADE ZOALS ONDER MEER – MAAR NIET BEPERKT TOT – VERLIES VAN OMZET OF ELKE STIJGING VAN DE ALGEMENE KOSTEN OF SCHADE AAN DERDEN OF GOEDEREN VAN DERDEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER IS IN ALLE GEVALLEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE VERKOPER AAN DE KOPER WERD/WORDT GEFACTUREERD. DE VERKOPER IS NIET GEBONDEN EN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR EVENTUELE AANBEVELINGEN OMTRENT DE BEWARING, DE BESTEMMING OF HET GEBRUIK VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN.

ARTIKEL 9 – PRIJS EN BETALING

DE PRIJS AANGEGEVEN IN DE OFFERTE EN DE ORDERBEVESTIGING IS EXCLUSIEF BTW, BELASTINGEN EN HEFFINGEN EN OMVAT NOCH DE KOSTEN VAN LEVERING OF AFHALING VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN, NOCH EVENTUELE MONTAGE – OF PLAATSINGSKOSTEN – TENZIJ ANDERS EN EXPLICIET VERMELD. DEZE LASTEN, HEFFINGEN EN KOSTEN ZIJN VOLLEDIG TE LASTE VAN DE KOPER. DE VERKOPER IS GERECHTIGD EEN VOORSCHOT AAN TE REKENEN. BIJ GEBREK AAN BETALING VAN DIT VOORSCHOT DIENT NIET TOT LEVERING TE WORDEN OVERGEGAAN. ALLE FACTUREN ZIJN BETAALBAAR OP DE EROP AANGEGEVEN DATUM EN DIT VIA OVERSCHRIJVING VAN DE OP DE FACTUUR AANGEGEVEN BANKREKENING MET DE VERMELDING VAN HET FACTUURNUMMER, ZELFS INGEVAL VAN KLACHTEN OF BEZWAREN VAN DE KOPER. DE PLAATS VAN DE BETALING IS DE HOOFDZETEL. DE VERKOPER IS GERECHTIGD BETALINGEN MET WAARDEPAPIER – CHEQUE OF WISSELBRIEF – TE WEIGEREN. INDIEN DE VERKOPER DERGELIJK VERHANDELBAAR WAARDEPAPIER AANVAARDT, DAN GELDT DE OVERHANDIGING VAN DIT WAARDEPAPIER SLECHTS ALS BETALING OP DE DAG DAT DE VERKOPER DE ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK, DE ERIN VERVATTE GELDSOM HEEFT ONTVANGEN. DE KOOPPRIJS EN DE KOSTEN ZIJN BIJGEVOLG SLECHTS EFFECTIEF BETAALD VANAF HET OGENBLIK DAT ZIJ WERKELIJK DOOR DE VERKOPER ZIJN ONTVANGEN. HET EVENTUELE PROTEST TEGEN DE FACTUUR DIENT PER AANGETEKEND SCHRIJVEN TE GEBEUREN BINNEN DE ACHT DAGEN NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR. BIJ NIET-BETALING OF ONVOLLEDIGE BETALING VAN DE FACTUUR BINNEN DE GESTELDE TERMIJN, IS VAN RECHTSWEGE ZONDER VOORAFGAANDELIJKE INGEBREKESTELLINGEEN VERWIJL INTREST VERSCHULDIGD, GELIJK AAN 10% PER JAAR VANAF DE DATUM VAN DE VERVALDAG VAN DE FACTUUR. IN VOORKOMEND GEVAL WORDT DE INTREST PRO RATA TEMPORIS BEREKEND. BOVENDIEN WORDT INGEVAL VAN NIET-BETALING OF ONVOLLEDIGE BETALING VAN DE FACTUUR BINNEN DE GESTELDE TERMIJN, EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING AANGEREKEND VAN 10% VAN HET FACTUURBEDRAG MET EEN MINIMUM VAN 50 EURO. ONVERMINDERD HET RECHT VAN DE VERKOPER OM EEN GROTERE SCHADE TE BEWIJZEN EN EEN HOGERESCHADEVERGOEDING TE BEKOMEN. DE KOSTEN TE GEVOLGE VAN EEN EVENTUELE INVORDERING VAN DE FACTUREN LANGS GERECHTELIJKE WEG, VALLEN EVENEENS TE LASTE VAN DE KOPER. DE NIET-BETALING VAN EEN FACTUUR DOOR DE KOPER BRENGT AUTOMATISCH EN VAN RECHTSWEGE MET ZICH MEE DAT ALLE ANDERE FACTUREN DIE DOOR DE VERKOPER WERDEN TOEGESTUURD ONMIDDELLIJK EN VAN RECHTSWEGE OPENBAAR WORDEN EN DAT ALDUS VANAF DIE DATUM VERWIJLINTRESTEN ALSMEDE DE VERMELDE FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD ZIJN. INGEVAL VAN NIET-BETALING VAN DE FACTUUR DOOR DE KOPER VOOR DE VOOROPGESTELDE BETALINGSDATUM, IS DE VERKOPER VAN RECHTSWEGE EN AUTOMATISCH GERECHTIGD ELKE VERDERE BESTELLING OF LEVERING OP TE SCHORTEN. TEVENS HEEFT ELVIRA HET RECHT EEN MAXIMUM FACTUURBEDRAG TE BEPALEN, AFHANKELIJK VAN DE BETALING VAN DE KOPER. INDIEN DIT MAXIMUM BEREIKT WORDT, KAN DE KOPER TIJDELIJK GEEN VERDERE BETAALBARE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANVRAGEN OF VERDER BETAALBARE TRANSACTIES DOORVOEREN TOT DE BETALING VAN DE UITSTAANDE FACTUUR OF FACTUREN. INGEVAL VAN DRINGEND FAILLISSEMENT VAN DE KOPER, MOET DEZE ELVIRA SCHRIFTELIJK INLICHTEN BINNEN DE 24 UUR.

ARTIKEL 10 – UITDRUKKELIJKE ONTBINDING

ELVIRA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR ELK CONTRACT ONTBONDEN TE VERKLAREN VAN RECHTSWEGE EN ZONDER GEBREKESTELLING EN ZONDER VOORAFGAANDE RECHTELIJKE TUSSENKOMST, ONGEACHT DE REDEN OF OMSTANDIGHEID DIE ELVIRA KAN BENADELEN. INDIEN ELVIRA VAN DIT RECHT GEBRUIK MAAKT ZAL DE OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE ZIJN ONTBONDEN OP DE DATUM VAN DE VERZENDING VAN EEN AANGETEKEND SCHRIJVEN, DIE DAARTOE AAN DE KOPER WORDT GERICHT EN ZAL ELVIRA GERECHTIGD ZIJN DE GELEVERDE DIENSTEN ONMIDDELLIJK TE ONDERBREKEN. ELVIRA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR EVENTUELE SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN.

ARTIKEL 11 – VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

ZOWEL ELVIRA ALS DE KOPER GARANDEREN DAT ALLE VAN ELKAAR ONTVANGEN GEGEVENS WAARVAN MEN WEET OF DIENT TE WETEN, DAT DEZE VAN VERTROUWELIJKE AARD ZIJN, GEHEIM BLIJVEN. DE PARTIJ DIE VERTROUWELIJKE GEGEVENS ONTVANGT, ZAL DEZE SLECHTS GEBRUIKEN VOOR HET DOEL WAARVOOR ZE VERSTREKT ZIJN.

ARTILKEL 12 – VARIA

DE NIETIGHEID OF ONWERKBAARHEID VAN EEN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT GEENSZINS EEN INVLOED OP DE GELDIGHEID OF DE WERKBAARHEID VAN DE ANDERE BEPALINGEN ERVAN. DE PARTIJEN ZULLEN ALLES IN HET WERK STELLEN OM, IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING, DE NIETIGE OF ONWERKBARE CLAUSULE VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN, DESGEVALLEND DE BEPALINGEN VAN DE ORDERBEVESTIGING, KAN NIET STILZWIJGEND WORDEN AFGEWEKEN. HET LOUTER GEDOGEN VAN EEN GEDRAGING VAN DE KOPER IN STRIJD MET DE OVEREENKOMST, HOUDT GEEN AFSTAND VAN DE INHOUD VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, DESGEVALLEND DE INHOUD VAN DE ORDERBEVESTIGING, DOOR DE VERKOPER. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE INHOUD VAN DE OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING VERVANGEN ALLE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE AFSPRAKEN, CONTRACTEN, VOORSTELLEN EN VERBINTENISSEN DIE AAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJENGESLOTEN VOORAFGAAN.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

DE OVEREENKOMST EN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WORDEN UITSLUITEND BEHEERST DOOR DE BELGISCH RECHT. IN GEVAL VAN BETWISTING IS DE NEDERLANDSE TEKST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DE ENIGE GELDIGE. EVENTUELE GESCHILLEN BEHOREN TOT DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK HALLE – VILVOORDE TE BELGIE. ALLE KOSTEN IN VERBAND MET DE INVORDERING LANGS RECHTELIJKE WEG ZIJN TEN LASTE VAN DE KOPER.

ELVIRA
NATTEBROEKSTRAAT 8 – 1755 GOOIK – BELGIE
IBAN BE58 9733 6024 3179
BTW BE0718944105